بهترین مقوا برای سیاه‌قلم ، مقوای فابریانو با گرم 220 می‌باشد . این مقوا دارای دو طرف صاف و صیقلی و یک طرف دارای برجستگی می‌باشدکه برای سیاه‌قلم باید از سطح صاف استفاده کنیم .