بهرین کیفیت در بین زغال‌ها ، زغال فشرده کرتاکالر است که از ترکیب دوده و گرد زغال شکیل شده است ، در بازار به صورت خشک و چرب موجود است اما ما در طراحی‌ها از پودر زغال خشک استفاده می‌کنیم.